TRUNG TAM TIM MẠCH
083754 3832

TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E

Điện thoại tư vấn
(+84) 83754 3832

Thông Báo mời báo giá hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh viện tại trung Tâm Tim mạch - Bệnh Viện E

Kính gửi: Các Đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm
 
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 18/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 – 2025
Căn cứ nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E
Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E đang có nhu cầu thuê Hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh viện phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh;
Để có cơ sở xây dựng dự toán kinh phí triển khai ứng dụng CNTT. Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E kính mời các đơn vị, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm thực hiện trong lĩnh vực phần mềm nghiên cứu và báo giá Hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh viện dự  kiến triển khai trong giai đoạn 2022- 2024 cho Trung tâm tim mạch – Bệnh viện E với các yêu cầu cơ bản sau:
  • Bảng cung cấp thông tin dịch vụ và chào giá theo tháng. Thời gian thuê 24 tháng
  • Tài liệu mô tả chức năng của Hệ thống phần mềm quản lý thông tin bệnh viện ( theo phụ lục đi kèm)
  • Thời gian cung cấp thông tin: trước ngày 01/08/2022
  • Hình thức nhận báo giá : 01 bản gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện E  kính mới các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực phần mềm quan tâm tham dự.
Mọi thông tin xin gửi về:
Bài viết khác